ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


คบเพลิง  หมายถึง  มีปัญญาประดุจความสว่างไสวของคบเพลิง
ลายกนก  หมายถึง  ความอ่อนซ้อย  นุ่มนวล ความนอบน้อมถ่อมต้น
กรอบใน-กรอบนอก  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัยทั้งต่อโรงเรียน และสังคม