ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์

     โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำทางการศึกษาในชุมชน นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาชุมชนและสิืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปรัชญา

                               
...
 
เลิศล้ำวิชาการ  มุ่งงานพัฒนา  รักษาคุณธรรม...