ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์

     โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ

ปรัชญา

                               
...
 
เลิศล้ำวิชาการ  มุ่งงานพัฒนา  รักษาคุณธรรม...