ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าประสงค์
 
พันธกิจ

{C}1. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งประสิทธิผลของงานและพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

{C}2. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศอย่างเต็มศักยภาพ

{C}3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์

{C}4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ในวิชาสามัญและวิชาชีพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการแข่งขันและมีสุนทรียภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

{C}5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ใช้หลักการคุณธรรมนำความรู้และหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเพียงในการดำรงชีวิต

{C}6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้อย่างชาญฉลาด

{C}7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ นิยมการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี และเลื่อมใสการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

{C}8. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน
9. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสืือเทคโนโลยีการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
10. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

 

เป้าประสงค์(Goal)

นักเรียนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข