ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าประสงค์
 
พันธกิจ

        1. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
   2. จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดประสบการณ์
   3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
   4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

        
 

เป้าประสงค์(Goal)

นักเรียนโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข