ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
   1. แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   2. แผนการเรียน   ภาษา
   3. แผนการเรียน   ดนตรี-นาฎศิลป์
   4. แผนการรเรียน  คหกรรม-ธุรกิจ
   5. แผนการเรียน    กีฬา

ะดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
    1. แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2. แผนการเรียน    ภาษา
    3. แผนการเรียน    ดนตรี-นาฎศิลป์
    4. แผนการรเรียน   คหกรรม-ธุรกิจ
    5. แผนการรเรียน   กีฬา
    6. แผนการเรียนทวิศึกษา
       6.1 สาขา ช่างกลโรงงาน
       6.2 สาขา ช่างยนต์
       6.3 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
       6.4 สาขา คอมพิวกราฟิก
       6.5 สาขา คหกรรมเพื่อการโรงแรม