ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวรัตติยา กันหา

นางสาวชลธิชา มาระเทศ

นาย เสรี นรสิงห์

นาย นุวัฒน์ แกล้วทนง

นายกรวิชญ์ เจิมแหล่

นางสาวอุมารินทร์ โสภา

น.ส.จารุวรรณ ไกรราช