ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

     โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม  ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.  2521 เป็นโรงเรียนรัฐบาล  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม อักษรย่อว่า ม.บ.ว.เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร  พ.ศ. 2521  มีนักเรียน  จำนวน  718 คน และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปีการศึกษา 2535 เป็นโรงเรียนมัธยมระดับตำบล ตั้งอยู่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ถนน ร.พ.ช.วังไห - โคกขมิ้น มีเนื้อที่ 40 ไร่ 176  ตารางวา

                ในปีงบประมาณ  2526  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ม.พ.ช. 2  รุ่น 1  (โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน)  ซึ่งโครงการนี้กำหนดหน้าที่ให้โรงเรียน  3  ประการ  คือ

1. สอนและอบรมนักเรียน

2. ให้ความรู้ประชาชน

3. บริการชุมชน

ในปีงบประมาณ  2532  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ค.อมต.สศ.  (โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กรมสามัญศึกษา )  โครงการนี้มีผลให้นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2532  ได้รับการยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา  และได้รับสิทธิในการยืมหนังสือเรียน  พร้อมได้รับความอนุเคราะห์ด้านอื่นๆ  จำนวนมาก

ปี  พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติ  ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี  พ.ศ.  2537  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียน  ที่บ้านโคกสว่าง  โดยสภาตำบลโคกขมิ้น  ได้มอบอาคารและที่ดินให้  และทำพิธีมอบเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2537  โดย  นายสุเมธ  กัปโก  ผอ.สศจ.  เป็นประธานพิธีรับมอบ  ซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  ได้ถ่ายโอนสถานศึกษา ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
 

                          ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

             1.  นายสุพล  ทองดี                         ปี  พ.ศ.  2521  ถึง  2528

2.  นายอดุลย์  ศรีแสงรัตน์               ปี  พ.ศ.  2528  ถึง  2532

3.  นายโสภัณ  สูยะศรี                      ปี  พ.ศ.  2532  ถึง  2540

4.  นายสกล  ไชยธิสาร                     ปี  พ.ศ.  2540  ถึง  2544

5.  นายครรชิต  ฤทธิมนตรี                 ปี  พ.ศ.  2545  ถึง   2548

6.  นายวีระพร   จำปาอ่อน                  ปี  พ.ศ.  2549  - 2560
             7.  นางภิญญาพัชญ์  ยุทธเศรษฐสิริ   ปี พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน