วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
วิสัยทัศน์

    “โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๑ (เหมืองแบ่งวิทยาคม) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21”

 

ปรัชญา

                               
...
 
เลิศล้ำวิชาการ  มุ่งงานพัฒนา  รักษาคุณธรรม...