พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าประสงค์
 
พันธกิจ

1.  ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.  จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอ
3.  พัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
4.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของแต่ละบุคคล