หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ลักสูตรที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
   1. แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   2. แผนการเรียน   ภาษา
   3. แผนการเรียน   ดนตรี-นาฎศิลป์
   4. แผนการรเรียน  คหกรรม-ธุรกิจ
   5. แผนการเรียน    กีฬา

ะดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
    1. แผนการเรียน   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2. แผนการเรียน    ภาษา
    3. แผนการเรียน    ดนตรี-นาฎศิลป์
    4. แผนการรเรียน   คหกรรม-ธุรกิจ