ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2562
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,นายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,นางสุกัญญา ตั้งคงนุช ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย,นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรฐษสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม คณะครูบุคลาการ นักเรียน โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ และ ยุวกาชาดิ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือภูค้อ คุณหมิงเมืองไทย อ.หนองหิน จ.เลย 25-26 ธันวาคม 2562
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,14:35   อ่าน 265 ครั้ง