ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันป้องกันอุบัติ ภัยแห่งชาติ
วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย มอบให้นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผวจ.เลย เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติ ภัยแห่งชาติ จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งจังหวัดเลย โดยสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย) บูรณาการร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (อบจ.เลย) บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขา เลย สำ นักงานสาธารณสุขจัง หวัดเลย อำเภอวังสะพุง สภ.หนองหญ้าปล้อง องค์การบริหารส่วนตำ บลหนองหญ้าปล้อง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขี้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นในประ เทศไทย โดยเฉพาะภัยจาก สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ฝั่งทะเลอันดามัน ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งสร้างความสูญเสียทางทรัพย์ สิน สิ่งแวดล้อม มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญ หายเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก สร้างจิตสำนึกด้านความปลอด ภัยให้กับพี่น้องประชาชน รู้จักการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งที่เกิดจากธรรม ชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ เพราะเมื่อหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว จะสามารถป้องกันและลดความสูญเสียได้ รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25 63 ระหว่าง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกรา คม 2563 " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร "
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,14:59   อ่าน 51 ครั้ง