ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุตก์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 2-3 มกราคม 2563 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ื่อให้ครูและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลอันดีต่อผู้เรียนในยุคไอทีดิจิตัล
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,12:23   อ่าน 58 ครั้ง