ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาด
เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) ได้รับการนิเทศติดการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องเรียนยุวกาชาด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม)
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2563,11:53   อ่าน 38 ครั้ง