ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้
ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
นางเมธาวี พามี
2562
ชื่อผู้ศึกษา
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง
การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่เรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบการแก้ปัญหา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มี
ต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ และร้อยละของความก้าวหน้า
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เท่ากับ 82.76/81.26 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6630 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.6630 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.30 หลังการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา 66.30 3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนรู้โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีผลคะแนน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 66 ครั้ง