ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสาน ลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสาน
ลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม
นางเมธาวี พามี
2561
ชื่อผู้ศึกษา
ปีการศึกษา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสานลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสานลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบ
ฝึกทักษะ เรื่อง การสานลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที่ 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสานลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and development) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียน
เหมืองแบ่งวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 21 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับ
แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินความคิด
สร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าดัชนีประสิทธิภาพ และร้อยละของความก้าวหน้า และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสานลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม พบว่าผลการวิเคราะห์เอกสารได้ระบุให้มี
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ สภาพการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันที่เกี่ยวกับส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ
ปานกลางและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผล
การสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ เรื่อง การสาน
ลวดลายไม้ไผ่รมควัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้มีชื่อว่า "PRADO
Model" โดยมีองค์ประกอบดังนี้หลักการวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ขั้นตอนการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 5 ขั้นตอน
คือ 1) ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ 2) ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม 3) ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาทักษะ
และ 5) ขั้นที่ 5 ขั้นการริเริ่ม โดยรูปแบบการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติร่วมกับแบบฝึกทักษะ (PRADO Model)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 87 ครั้ง