ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยาต์ ๔ ล้อ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยี การจัดการเ (อ่าน 11) 29 พ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนวิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 24) 16 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรี (อ่าน 24) 09 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถโดยสารรับและส่งนักเรียน โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา (อ่าน 26) 09 ต.ค. 61
ประกาศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่องประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2561 โครง (อ่าน 38) 26 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการจัดสวนหย่อม โครงการ (อ่าน 29) 26 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคุรภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจ (อ่าน 21) 25 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ โรงเรียนเหมื (อ่าน 25) 25 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกีย (อ่าน 19) 18 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน กา (อ่าน 45) 12 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่มสาระ โดยวิ (อ่าน 22) 12 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพา (อ่าน 44) 11 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการ (อ่าน 38) 10 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเหมือแบ่งวิทยาคม เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียน (อ่าน 48) 07 ก.ย. 61
ประกาศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 49) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิ (อ่าน 46) 06 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software maintenance) บำรุงรักษาซอฟต์แวร์ (Software (อ่าน 112) 30 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (อ่าน 54) 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการสร้างบรรยากาศน่าอยู่พัฒนา (อ่าน 67) 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม (อ่าน 49) 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรม (อ่าน 48) 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 55) 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อมัลติมีเดียเข้าห้องสมุด ตามกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โ (อ่าน 48) 20 ส.ค. 61
การเปืดเผยราคาดลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 60) 20 ส.ค. 61
การเปืดเผยราคาดลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลจาราจรทางคอมพิวเตอร์ (อ่าน 50) 20 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บรักษาข้อมูลระบบบริหารการศึ (อ่าน 67) 20 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานสัปดาห์วันวิทยาศา (อ่าน 45) 16 ส.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลพราะราชทานงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไทย (อ่าน 62) 08 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับและส่งนักกีฬา (อ่าน 64) 06 ส.ค. 61
เข้ารับการประเมินโครงการ SBMLD School Based Management for Local Development (อ่าน 72) 06 ส.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อวัสดุ (อ่าน 46) 06 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดิน ปรับพื้นที่ หลังหอประชุมเอนกประสงค์ โครงการปรับพื้นที่และทำร่องระบ (อ่าน 83) 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกเปตอง ลูกวอลเล่ย์บอล ตาข่ายวอลเล่ย์บอลและกระเป๋าใส่ลูกวอลเล่ย์บอล โดย (อ่าน 94) 18 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการยกระดับผลสัมฤ (อ่าน 78) 18 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมการบริหารจัดการศึก (อ่าน 76) 17 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(รถยนต์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 75) 11 ก.ค. 61
ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อลูกฟุตซอลและลูกวอลเลย์บอลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 60) 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์วัสดุในการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเฉพาะ (อ่าน 101) 11 ก.ค. 61
คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.) (อ่าน 108) 12 มิ.ย. 61
ปรกาศจ้างรถรับและส่งนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเ (อ่าน 65) 08 มิ.ย. 61