คณะผู้บริหาร

นายจิตรกร โคตะวินนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา