ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาส
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
ครู คศ.3

นางชนัดดา พรบุญ
ครู คศ.3

นางสุภารัตน์ สร้อยสมพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวศิราภรณ์ ศรีขา
ผู้ช่วยครู