ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายชัยวัฒน์ แวงหินกอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภารัตน์ สร้อยสมพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศรี
ครู คศ.3

นางชนัดดา พรบุญ
ครู คศ.3

นางรุ่งฤดี ศรแผลงปลาส
ครู คศ.2