ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายเจียมรัตน์ ทันวงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวปรางค์ มาตย์ผล
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี ปากขันตี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสวิชญา มาตย์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชลลดา นนทโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารียา ชุดนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอนงค์ วินทะไชย
แม่บ้่าน

นางอินทิรา พันสนิท
แม่บ้าน

นายนเรศ วิเศษยา
นักการภารโรง

นายวรนาม วงษาเสนา
นักการภารโรง