ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายเจียมรัตน์ ทันวงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวอัญชลี ปากขันตี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสวิชญา มาตย์ผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวชลลดา นนทโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารียา ชุดนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอนงค์ วินทะไชย
แม่บ้่าน

นางอินทิรา พันสนิท
แม่บ้าน

นายนเรศ วิเศษยา
นักการภารโรง

นายวรนาม วงษาเสนา
นักการภารโรง