บุคลากรทางการศึกษา

นายเจียมรัตน์ ทันวงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวอัญชลี ปากขันตี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชลลดา นนทโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอารียา ชุดนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอินทิรา พันสนิท
แม่บ้าน

นายนเรศ วิเศษยา
นักการภารโรง

นายวรนาม วงษาเสนา
นักการภารโรง