ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นายเจียมรัตน์ ทันวงษา
พนักงานขับรถ

นางสาวปรางค์ มาตย์ผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอัญชลี ปากขันตี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสวิชญา มาตย์ผล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชลลดา นนทโคตร
พนักงานราชการ

นางสาวอารียา ชุดนอก

นางอนงค์ วินทะไชย

นางอินทิรา พันสนิท
แม่บ้าน