กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพล ตะพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอุดม เริงโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวศิภาพร ทุมสงคราม
ครูผู้ช่วย

นายจักรวาล การะเกตุ
ผู้ช่วยครู