ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฐพล ตะพิมพ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอุดม เริงโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวมาลัย กองลาแซ
ครู คศ.3

นางสาวศิวาพร ทุมสงคราม
ครูผู้ช่วย

นายจักรวาล การะเกตุ