ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจัดติพร รัตนมาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลออ จิตรซ้าย
ครู คศ.2

นายอัครเดช ประโสทะนัง
ครู คศ.3

นางอนงค์ เจริญยิ่ง
ครู คศ.2