ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนงค์ เจริญยิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวลออ จิตรซ้าย
ครู คศ.3

นายอัครเดช ประโสทะนัง
ครู คศ.3

นางจัดติพร รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางละอองดาว ปะโพธิง
ครู คศ.3

นางจิตสุภาฎ์ จิตสุภาฎ์
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร คงกุทอง
ครู คศ.3

นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณพัฒน์