กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนงค์ เจริญยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครเดช ประโสทะนัง
ครู คศ.3

นางจัดติพร รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางจิตสุภาฎ์ จิตสุภาฎ์
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร คงกุทอง
ครู คศ.3

นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณพัฒน์
ผู้ช่วยครู

นายธนิต สุนา
ครู คศ.1