ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนงค์ เจริญยิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลออ จิตรซ้าย
ครู คศ.3

นายอัครเดช ประโสทะนัง
ครู คศ.3

นางจัดติพร รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางละอองดาว ปะโพธิง
ครู คศ.3

นางจิตสุภาฎ์ จิตสุภาฎ์
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร คงกุทอง
ครู คศ.3

นางสาวอิศราภรณ์ สุวรรณพัฒน์
พนักงานราชการ