ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกิตติศักดิ์ กลางเสนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประณีต สุ่มมาตย์
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญพิชชา เรืองมณี
ครู คศ.1

นางสาวสุพาภรณ์ ทิพย์โอสถ
ครู คศ.3