กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวีระยุทธ์ ไพยา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกิตติศักดิ์ กลางเสนา
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0610325663

นายประณีต สุ่มมาตย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0872283383

นางสาวสุพาภรณ์ ทิพย์โอสถ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0966649106

นางสาวเพ็ญพิชชา เรืองมณี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0895745191

นายลอน บัวระภา
ครู คศ.2