กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐพล พันธ์จำรูญ
ผู้ช่วยครู

นายอภิวัฒน์ กาญจนากาจ
ผู้ช่วยครู

นายณัฐวัฒน์ พลซา
ผู้ช่วยครู

นายศิริโชติ ศิริกลิ่น
ครู คศ.1