ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชชิราธร สารธิมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพล พันธ์จำรูญ
ผู้ช่วยครู