ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเมธาวี พามี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัฐวดี นนทโคตร
ครู คศ.4

นางเบญจมาศ วงศ์สมบัติ
ครู คศ.3

นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
ผู้ช่วยครู

นายอดิศักดิ์ อินทร์อุดม
ครู คศ.2