ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเมธาวี พามี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัฐวดี นนทโคตร
ครู คศ.4

นางเบญจมาศ วงศ์สมบัติ
ครู คศ.3

นางละอองดาว ปะโพธิง
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร คงกุทอง
ครู คศ.2

นางจิตสุภาฎ์ เสริฐศรี
ครู คศ.3

นายอนุรักษ์ พันธุ์กวี
ผู้ช่วยครู