ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัชชารีย์ วันนา
ครู คศ.3

นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
ครู คศ.3

นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
ครู คศ.3

นายอนุวัชร์ เดชพันธ์
ครู คศ.2

นายสุรเชษฐ์ บุตรปาละ
ครู คศ.3