กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิราวรรณ เพชรคุ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศิรวิชญ์ จันทร์เกตุ
ครู คศ.3

นางณัชชารีย์ วันนา
ครู คศ.3

นางศิรินารถ ผาจิรวัฒนชาติ
ครู คศ.3

นายอนุวัชร์ เดชพันธ์
ครู คศ.2

นายสุรเชษฎ์ บุตรปาละ
ครู คศ.3

นายภาณุวิชญ์ แก้วบุญรอด
ครูอัตราจ้าง