คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ กันผง
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารียา ทุมซะ
ตำแหน่ง : อุปนายกคนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา บงแก้ว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัตฺ บุผู
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณิษา สาดแล่น
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุทิตา ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย อุสาห์ดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนวพล รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพัฒน์ ทันวงษา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบำเพญสาธราณประโยชน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5